ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව-පුරප්පාඩු

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව නිවාස පාලක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාස පාලක තනතුර සඳහා මෙහි පහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් සපුරාලන ශ්‍රී ලාංකික පිරිමි අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ( පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 01 කි.)     ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අරක්කැමි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුර සඳහා මෙහි පහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් […]

Read More →

National Physical Activity & Sedentary Behaviour Guidelines

National Physical Activity & Sedentary Behavior Guidelines We Value your opinion & ideas on Our National Physical Activity & Sedentary Behavoiur Guidelines Please leave a comment. The primary audiences for the Physical Activity and sedentary behaviour Guidelines for Sri Lankans are policymakers and health professionals. The Guidelines are designed to provide information and guidance on […]

Read More →

Supply of Cricket Items for Outstation Schools

  • admin
  • Sep 14, 2018
  • Tenders
  • No comment

Invitation for Bids Ministry of Provincial Council, Local Government & Sports Supply of Cricket Items for Outstation Schools Contract No: MS/07/01 /04 Sealed Bids are invited by The Chairman, Procurement Committee of the Ministry of Provincial Council, Local Government and Sports from eligible and qualified suppliers for the Supply of Cricket Items required by the […]

Read More →

Notice-Sports Law No. 25 of 1973.

Various Individuals and media have made accusations that National Sports Associations/Federations are acting in contravention of the clauses of the Sports Law No. 25 of 1973. Therefore, it is hereby requested to forward details of such officials of National Sports Associations/Federations who act in contravention of the Sports Law or Constitution of the National Sports […]

Read More →

Supplier Registration – 2018

  • admin
  • Jan 28, 2018
  • Tenders
  • No comment

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය 2018 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම අංක 09, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 07 ලිපිනයේ පිහිටි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් 2018 වර්ෂය සඳහා පහත අයිතම සඳහා සුදුසුකම්ලත් සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචියට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

Read More →

Community Based Sports Program

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ප්‍රජා පාදක ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන   சமூக அடிபப்டையிலான விளையாட்டு மேம்பாடு விளையாடடு; அமைச்சு

Read More →