ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව-පුරප්පාඩු

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව නිවාස පාලක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාස පාලක තනතුර සඳහා මෙහි පහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් සපුරාලන ශ්‍රී ලාංකික පිරිමි අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ( පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 01 කි.)     ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අරක්කැමි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුර සඳහා මෙහි පහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් […]

Read More →

Community Based Sports Program

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ප්‍රජා පාදක ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන   சமூக அடிபப்டையிலான விளையாட்டு மேம்பாடு விளையாடடு; அமைச்சு

Read More →