සිංහල, හිංදු අලුත් අවුරුද්ද 2017

No comment

මෙවර සිංහල, හිංදු අලුත් අවුරුද්ද නිමාවී සේවයට පැමිණි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිළධාරීන් හට ගරු අමාත්‍යතුමා සුභ පැතුම් එක් කරන ලදි. 2017.04.18