10 වන ආසියානු නෙට්බෝල් ශුරතාවලිය

No comment

10 වන ආසියානු නෙට්බෝල් ශුරතාවලිය සඳහා දිවයිනෙන් පිටත් වන කණ්ඩායමට ගරු ක්රීඩා අමාත් දයාසිරි ජයසේකර මැති තුමා සුභ පැතුම් එක්කල අවස්තාව.