උත්තේජක මර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව

No comment

antidoping

ශ්රී ලංකා උත්තේජක මර්ධන නියෝජිත ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන වෛද්යවරුන් 20 දෙනෙකුගෙන් යුත් Doping Control Officer පුහුණු වැඩමුළුවේ සමාරම්භය ගරු ක්රීඩා අමාත්ය නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා අතින් 2016.11.16 දින ශ්රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී සිදු විය.