ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා ජාතික සතිය

No comment

16487815_10154908598493080_6459852247303327001_o

ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා ජාතික සතිය ආරම්භ කරමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කර තිබූ වැඩසටහන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩාඅමාත්‍යාංශ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණි.

2017.02.06