ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව-පුරප්පාඩු

No comment

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
නිවාස පාලක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාස පාලක තනතුර සඳහා මෙහි පහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් සපුරාලන ශ්‍රී ලාංකික පිරිමි අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ( පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 01 කි.)

more-info-download-png 

 

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
අරක්කැමි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුර සඳහා මෙහි පහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් සපුරාලන ශ්‍රී ලාංකික පිරිමි අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ( පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 01 කි.)

more-info-download-png